TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaseloste EU:n tietosuoja-asetus 2016/679

LayBack tietosuojaseloste.


1. REKISTERIN PITÄJÄ

Layback

Osoite: Kuninkaankatu 21 A 10, 70100 Kuopio

Puhelin: 0440425950

Sähköposti: ilkka.sorvisto@layback.fi

Verkkosivuosoite: www.layback.fi


2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Yrityksen tietosuojavastaavan tai tietosuoja-asioista vastaavan nimi: Ilkka Sorvisto

Osoite: Kuninkaankatu 21 A 10, 70100 Kuopio

Puhelin: 0440425950

Sähköposti: ilkka.sorvisto@layback.fi


3. REKISTERIN NIMI

LayBack


4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja kerätään seuraaviin tarkoituksiin:

Asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon.

Tilastointiin ja analysointiin.

Palveluiden tarjoamiseen, tuottamiseen ja kehittämiseen.


5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilötiedot: nimi, puhelinnumero, sähköposti, yrityksen nimi


6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET / TALLENNETTAVAT TIETOTYYPIT

Rekisteröityjen itse antama tieto.


Yksityishenkilöiden tiedot: Etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköposti, osoite, postinumero ja toimipaikka, suostumus/kielto suoramarkkinointiin.

Yrityksen tiedot: Yrityksen nimi, yrityksen osoitetiedot, asema ja rooli yrityksessä, y-tunnus.

Asiakkuuteen liittyvät tiedot: Asiakkuuden alkupäivä, asiakaspalaute, tiedot tilauksista,


7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille.


8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot vaativat henkilön suostumuksen tietojen tallentamiseen. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ovat oikeutettuja asianmukaisesti käsittelemään vain käyttöoikeuden saaneet, yrityksen tietosuojavastaava tai tietosuoja-asioista vastaavat. Rekisteritietoja säilytetään niin kauan kunnes rekisteröity itse pyytää poistamaan häntä koskevat jäsentiedot rekisteristä tai jäsenyyden katsotaan muuten päättyneen, ellei jokin velvollisuus lain, viranomaismääräyksen tai muun pakottavan syyn johdosta pakota näitä tietoja pidempään säilyttämään.


10. REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS

Tietojärjestelmiin tallennettavat tiedot ovat tallennettuina järjestelmiin, jotka edellyttävät kirjautumista. Sisäänkirjautumisen mahdollistavia tunnuksia ei luovuteta muille tahoille. Järjestelmän käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeus päätetään henkilön siirtyessä pois tehtävästä.


11. REKISTERÖIDYN INFORMOINTI

Tietosuojaseloste on saatavilla: www.layback.fi

pyydettäessä ilkka.sorvisto@layback.fi


12. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot. Rekisteröity voi pyytää ja tarkastaa tiedot. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti esimerkiksi sähköpostilla, kirjeellä tai viestillä. Pyytäjän henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen luovuttamista. Tiedot luovutetaan ilman aiheetonta viivytystä. Mahdollisesta tarkastusoikeuden epäämisestä annetaan kirjallinen todistus. Tietosuojavaltuutetun käsittely on maksuton.


13. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan käsittelyn kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista, poistamista tai täydentämistä ilman aiheetonta viivettä. Vaatimus henkilötietojen korjaamisesta tulee toimittaa kirjallisesti esimerkiksi sähköpostilla, kirjeellä tai viestillä. Rekisterinpitäjä korjaa virheellisen, puutteellisen tai tarpeettoman tiedon viivytyksettä. Tietojen korjaamisesta päättää rekisterinpitäjä.


14. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteristä ei luovuteta ilman rekisteröidyn suostumusta tietoja suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.LayBack © 2021 | Tietosuojaseloste